පටිච්චසමුප්පාදයභව ඒක වෝකාර භව

ඒක වෝකාර භව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close