පටිච්චසමුප්පාදයජාති නිරෝධ කිරීම

නිරෝධ කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා