විශ්ව සම්භවය ලෝක අරම්භය

ලෝක අරම්භය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා