නිවන් මග ත්‍රිපිටකචාරී යනු

ත්‍රිපිටකචාරී යනු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close