නිවන් මග පුන්‍ය පාප පහීනස්ස

පුන්‍ය පාප පහීනස්ස යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා