භාවනාවකර්මස්ථානකාම ලෝක අනාතයි කාම ලෝක සැදෙන අයුරු

කාම ලෝක සැදෙන අයුරු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close