නිවන් මග ජාති අන්ධ ජාති භදිර විග්‍රහය

ජාති අන්ධ ජාති භදිර විග්‍රහය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා