නිවන් මග ප්‍රීතිය ප්‍රතිකාර සිනහ පහ

ප්‍රීතිය ප්‍රතිකාර සිනහ පහ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා