නිවන් මග බාහිර හා අභ්‍යන්තර නමරුප සැදෙන අයුරු

බාහිර හා අභ්‍යන්තර නමරුප සැදෙන අයුරු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close