නිවන් මග අලුතෙන්ම භාවනාවක් පටන් ගැනීම

අලුතෙන්ම භාවනාවක් පටන් ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා