නිවන් මග නාම ගෝත්‍ර විග්‍රහය

නාම ගෝත්‍ර විග්‍රහය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close