නිවන් මග භාවනාවට පසුතල සැදීම

භාවනාවට පසුතල සැදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close