නිවන් මග පස්මහ බැලුම් බැලීමට හේතුව

පස්මහ බැලුම් බැලීමට හේතුව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා