නිවන් මග ආත්මය ඇත ආත්මය නැත

ආත්මය ඇත ආත්මය නැත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close