නිවන් මග අසාරික

අසාරික යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා