නිවන් මග අනාගරික

අනාගරික යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා