නිවන් මග මෙත්තා විමුක්තිය

මෙත්තා විමුක්තිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා