නිවන් මග ආර්ය දුකින් මිදීම

ආර්ය දුකින් මිදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා