අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානයඅනන්තර පච්චය අනන්තර සමනන්තර ප්‍රත්‍ය

අනන්තර සමනන්තර ප්‍රත්‍ය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close