ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල් මෙත් වඩන දස දිසාවේ පරම අර්ථ

මෙත් වඩන දස දිසාවේ පරම අර්ථ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා