දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලය සප්ත අපරිහානි ධර්ම

සප්ත අපරිහානි ධර්ම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close