භාවනාවසමාධි ආර්ය සමාධි ගතවීම

ආර්ය සමාධි ගතවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close