නිවන් මග කුසලතාවක් යනු

කුසලතාවක් යනු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා