නිවන් මග භූත ආත්මය හට ගැනීම

භූත ආත්මය හට ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා