නිවන් මග මහා සාවද්‍ය පව් වන හැටි

මහා සාවද්‍ය පව් වන හැටි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා