නිවන් මග සෝවාන් ඵල ලාභියා

සෝවාන් ඵල ලාභියා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close