නිවන් මග ආර්ය මාර්ගය පුර්ණය කිරීමේදී පිං පව් කිරීම

ආර්ය මාර්ගය පුර්ණය කිරීමේදී පිං පව් කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා