නිවන් මග කර්මජ කය සැදෙන ඒකජකය

කර්මජ කය සැදෙන ඒකජකය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා