නිවන් මග කය විපර්යාසය

කය විපර්යාසය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා