නිවන් මග උභයක්ෂය

උභයක්ෂය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close