නිවන් මග චතුජකය

චතුජකය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close