නිවන් මග අයුක්ඛ්‍ය මරණය

අයුක්ඛ්‍ය මරණය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close