නිවන් මග රූපස්කන්දය 144

රූපස්කන්දය යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close