පටිච්චසමුප්පාදයභව අනුකුල භාවය

අනුකුල භාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close