අභිධර්මය

අභිධර්මය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close