නිවන් මග පැවැත්මක ස්වාභාවය

පැවැත්මක ස්වාභාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close