නිවන් මග ලෝක ධර්මතාවය

ලෝක ධර්මතාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා