නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු මහණ කිරීමට එපා කියා විනය පැනවීමට හේතු

මහණ කිරීමට එපා කියා විනය පැනවීමට හේතු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close