නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු මහණ නොකරන රෝග

මහණ නොකරන රෝග යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close