නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු නිවන්මග වැඩීමට පැවිදි විය යුතුද

නිවන්මග වැඩීමට පැවිදි විය යුතුද යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close