නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු පැවිදි වීම සහ ලාභ කීර්ති ප්‍රශංසා

පැවිදි වීම සහ ලාභ කීර්ති ප්‍රශංසා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close