නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු පැවිද්ද කුමක් සඳහාද

පැවිද්ද කුමක් සඳහාද යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close