නිවන් මග දුක වැඩහෙන ආකාරය

දුක වැඩහෙන ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා