නිවන් මග ප්‍රඥා චෛතසිකයට ගෝචර දුක

ප්‍රඥා චෛතසිකයට ගෝචර දුක යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close