නිවන් මග පංචඋපාදානස්කන්ධ දුක

පංචඋපාදානස්කන්ධ දුක යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා