නිවන් මග අවිද්‍යා තෘෂ්ණා හේතුවෙන් මම ගොඩනැගීම

අවිද්‍යා තෘෂ්ණා හේතුවෙන් මම ගොඩනැගීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close