නිවන් මග අභ්‍යන්තර සහ බාහිර ආයතන ගොඩනැගීම

අභ්‍යන්තර සහ බාහිර ආයතන ගොඩනැගීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා