නිවන් මග ගොඩනගන දේ තුල ඇති අසාරත්වය

ගොඩනගන දේ තුල ඇති අසාරත්වය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා