මෝහය ගැන අවබෝධය ලැබීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා