නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය ඇත සහ නැත කියන අන්තයට නොබැසිය යුතු බව

ඇත සහ නැත කියන අන්තයට නොබැසිය යුතු බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා